اجرای پل تقاطع خیابان ۵۵متری کوثر با کانال آب شورابیل