مسکن مهر کوی وحدت

Project Info
  • Construction Date: خرداد ۱۳۹۸
  • Location: ایران -اردبیل
  • Category: مسکن مهر کوی وحدت, نوسازی
  • تکمیل احداث و واگذاری واحدهای مسکونی کوی وحدت اردبیل : تکمیل احداث و واگذاری واحدهای مسکونی ۵۲۸ واحدی کوی وحدت مسکن مهر اردبیل
Project Details

این تفاهم نامه سه جانبه به استناد صورت جلسه شماره 98/4871 ص مورخه 98/2/23 موضوع مناقصه شماره 2098003723000003 سامانه ستاد ایران ، فی مابین اداره کل راه و شهرسازی اردبیل که منبعد اداره کل نامیده می شود به نشانی : اردبیل – شهرک اداری بعثت ـ اداره کل راه وشهرسازی استان اردبیل بعنوان تامین کننده زمین و مدیریت شعب بانک مسکن استان اردبیل به نشانی : اردبیل ـ خیابان امام (ره) – مدیریت شعب بانک مسکن بعنوان واگذارکننده تسهیلات بانکی که از این پس بانک نامیده می شود و شرکت تعاونی عمران کارا سبلان غرب به شماره ثبت 4757 به نشانی : اردبیل ، بزرگراه شهدا ، مابین قدس  و فلکه ججین ،نبش کوچه ۲۹ حنوبی ، مجتمع ولیعصر ، بلوک ۱-طبقه اول ، تلفن : ۳۳۲۶۱۵۴۰-۳۳۲۴۴۹۲۰  که از این پس سازنده نامیده می شود در تاریخ 98/3/5 برای تکمیل احداث و واگذاری واحدهای مسکونی ۵۲۸ واحدی کوی وحدت اردبیل به امضاء طرفین رسیده  است.

موضوع پیمان عبارت است از تحویل پروژه نیمه تمام ۵۲۸ واحدی کوی وحدت اردبیل، تکمیل احداث و محوطه سازی

More Project Details

این تفاهم نامه سه جانبه به استناد صورت جلسه شماره 98/4871 ص مورخه 98/2/23 موضوع مناقصه شماره 2098003723000003 سامانه ستاد ایران ، فی مابین اداره کل راه و شهرسازی اردبیل که منبعد اداره کل نامیده می شود به نشانی : اردبیل – شهرک اداری بعثت ـ اداره کل راه وشهرسازی استان اردبیل بعنوان تامین کننده زمین و مدیریت شعب بانک مسکن استان اردبیل به نشانی : اردبیل ـ خیابان امام (ره) – مدیریت شعب بانک مسکن بعنوان واگذارکننده تسهیلات بانکی که از این پس بانک نامیده می شود و شرکت تعاونی عمران کارا سبلان غرب به شماره ثبت 4757 به نشانی : اردبیل ، بزرگراه شهدا ، مابین قدس  و فلکه ججین ،نبش کوچه ۲۹ حنوبی ، مجتمع ولیعصر ، بلوک ۱-طبقه اول ، تلفن : ۳۳۲۶۱۵۴۰-۳۳۲۴۴۹۲۰  که از این پس سازنده نامیده می شود در تاریخ 98/3/5 برای تکمیل احداث و واگذاری واحدهای مسکونی ۵۲۸ واحدی کوی وحدت اردبیل به امضاء طرفین رسیده  است.

موضوع پیمان عبارت است از تحویل پروژه نیمه تمام ۵۲۸ واحدی کوی وحدت اردبیل، تکمیل احداث و محوطه سازی

Enter your keyword