اجرای پل تقاطع خیابان ۵۵متری کوثر با کانال آب شورابیل

portfolio
portfolio
Project Info
  • Construction Date: خرداد ۱۳۹۸
  • Location: ایران -اردبیل
  • Category: پل تقاطع خیابان ۵۵متری کوثر
  • پل تقاطع خیابان ۵۵متری کوثر با کانال آب شورابیل : اجرای پل تقاطع خیابان ۵۵متری کوثر با کانال آب شورابیل
Project Details

این موافقت نامه به همراه شرایط عمومی ودیگر مدارک الحاقی که یک مجموعه غیرقابل تفکیک است  و پیمان نامیده می شود، در تاریخ ۹۸/03/29 بین شهرداری اردبیل که در این پیمان کارفرما نامیده می شود ، از یکسو و شرکت عمران کارا سبلان غرب در این پیمان ، پیمانکار نامیده می شود ، از سوی دیگر طیق مقررات و شراطی که در اسناد و مدارک درج شده است منقعد گردیده است.

موضوع پیمان عبارت است از : اجرای پل تقاطع خیابان ۵۵متری کوثر با کانال آب شورابیل

نشانی کارفرما : اردبیل ـ خیابان سی تیر – شهرداری مرکز اردبیل

نشانی پیمانکار : اردبیل ، بزرگراه شهدا ، مابین قدس  و فلکه ججین ،نبش کوچه ۲۹ حنوبی ، مجتمع ولیعصر ، بلوک ۱-طبقه اول ، تلفن : ۳۳۲۶۱۵۴۰-۳۳۲۴۴۹۲۰

More Project Details

این موافقت نامه به همراه شرایط عمومی ودیگر مدارک الحاقی که یک مجموعه غیرقابل تفکیک است  و پیمان نامیده می شود، در تاریخ ۹۸/03/29 بین شهرداری اردبیل که در این پیمان کارفرما نامیده می شود ، از یکسو و شرکت عمران کارا سبلان غرب در این پیمان ، پیمانکار نامیده می شود ، از سوی دیگر طیق مقررات و شراطی که در اسناد و مدارک درج شده است منقعد گردیده است.

موضوع پیمان عبارت است از : اجرای پل تقاطع خیابان ۵۵متری کوثر با کانال آب شورابیل

نشانی کارفرما : اردبیل ـ خیابان سی تیر – شهرداری مرکز اردبیل

نشانی پیمانکار : اردبیل ، بزرگراه شهدا ، مابین قدس  و فلکه ججین ،نبش کوچه ۲۹ حنوبی ، مجتمع ولیعصر ، بلوک ۱-طبقه اول ، تلفن : ۳۳۲۶۱۵۴۰-۳۳۲۴۴۹۲۰

Enter your keyword