حضور مهندس میرحبیب عزیز زاده در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی اردبیل

حضور مهندس میرحبیب عزیز زاده در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی اردبیل
حضور مهندس میرحبیب عزیز زاده در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی اردبیل
حضور مهندس میرحبیب عزیز زاده در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی اردبیل

حضور مهندس میرحبیب عزیز زاده در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی اردبیل

حضور مهندس میرحبیب عزیز زاده در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی اردبیل.

روابط عمومی شرکت تعاونی ، مهندسی عمران کارا / 26 مرداد 1398 / ساعت 10:30

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط

Enter your keyword